Модул „Библиотека" може да съдържа всички действащи местни, национални и международни закони и подзаконови актове, използвани в работата на общинския съвет, както и всички документи, с които общинските съветници работят в комисиите преди да вземат решение за вкарването на точката в дневния ред на пленарно заседание. Тази част от информационната система е достъпна за общинските съветници извън защитената зона на системата за електронно гласуване и може да се използва от тях на всеки компютър свързан с интернет.