Модулите „Дневен Ред" и „Изказвания“ съдържат дневния ред на текущата сесия с всички придружаващи сесия документи. Промените в тях по време на сесията се отразяват веднага, ако технически сътрудник нанесе корекциите своевременно. В модул „Изказвания“ общинските съветници могат да поискат думата по някоя от точките на дневния ред или да отправят реплика или дуплика. А председателят вижда в хронологичен ред заявките за изказване и дава думата, с което действие стартира и таймера за всяко изказване. Всички общински съветници могат по всяко време в този модул да правят справка за оставащото време за изказване. След като мине гласуването по текстовете, документите се заключват и не могат да се редактират след това. Всички минали изказвания и гласувания са видими по всяко време.