Модул „Гласуване" се активира по команда от водещия заседанието на общинския съвет и се прекратява пак по негова команда. В този интервал от време, всеки общински съветник може да гласува колкото пъти желае, като валиден остава последно натиснатият бутон. Не може да се регистрира потребител по време на този режим. Гласуват само регистрираните преди обявяването на режима за гласуване. На екрана има три бутона „ЗА”, „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”. Води се пълен лог на всички натискания. След прекратяване на режима се изобразяват резултатите и се изброяват поименно гласувалите съветници, ако това се налага.