Достъпът на потребителите до различните модули на системата се контролира стриктно, като се спазва един много ефективен принцип в информационната сигурност "need-to-know". Според който независимо колко високо в ейрархията си и какви нива на достъп имаш, ако нямаш работа с определени данни, то достъп до тях не ти се разрешава. Изградената вътрешна система за ролево-базиран достъп до данните, разрешава на различните типове потребители достъп само до модулите, респективно до данните в тези модула, само с които този потребител трябва да работи. Например, общинският съветник няма да има достъп до административните функции на приложението, а пък техническият сътрудник няма нужда да получава достъп до модула за гласуване. По този начин отпадат съмненията за манипулиране на резултатите от гласуванията от страна на административния персонал или за заобикаляне на ограничения наложени от продукта.